Web hosting Marketing Design

Uvjeti servisa

Uvjeti  i pravila korištenja

 

Prihvaćanjem uvjeta  iz ovog sporazuma i u slučaju da ih ne pročitate svakako ste

obavezni pridržavati se istih.

WMD d.o.o. (u daljenjm tekstu: WMD) osigurava internet usluge pravnim ili fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Korisnik).

 

Predmet

WMD se obvezuje Korisniku pružiti odabrani paket usluga na najbolji mogući način.

Karakteristike odabranog paketa usluga javno su dostupne na wmd.hr adresi, i smatraju se sastavnim dijelom sporazuma.

Na zahtjev Korisnika WMD može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz sporazuma vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

Nagrada

Cjenik svih usluga koje WMD pruža javno je dostupan na www.wmd.hr adresi, i smatra se sastavnim dijelom sporazuma.

WMD će za pružanje usluga Korisniku račun poslati avansno.

Korisnik se obvezuje namiriti iznos s računa u roku dospijeća.

U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, WMD će obavjestiti Korisnika dodatno. Ukoliko račun nije namiren ni nakon dodatnih obavjesti, WMD će privremeno prekinuti pružanje usluga  do podmirenja računa. Ako račun nije ni tada podmiren, WMD ima pravo otkazati usluge odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

 

Opće odredbe

U slučaju sklapanja sporazuma na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Sporazum sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

U svrhu sklapanja i izvršenja sporazuma, WMD od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja sporazuma.

WMD ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,

b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,

c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim sporazumom.

Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

 

 

WMD se obvezuje da će usluge pružati profesionalno i najbolje moguće.

 

WMD smije provjeravati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja sporazuma, i ostalih potreba nužnih za izvršenje sporazuma. Svi podaci Korisnika su poslovna tajna te iste neće korisiti ili dijeliti sa trećim osobama osim u svrhu tehničke podrške korisnku odnosno rješevanja eventulanih tehničkih problema na zahtjev korisnika.

WMD ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

S obzirom da poduzete mjere zaštite, WMD Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.

Korisnik izjavljuje da će prijave prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničko sučelje Korisnika, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se navažećom.

Na zahtjev Korisnika WMD će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “.biz.hr”domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

a) Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,

b) da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,

c) da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,

d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,

e) naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,

f) da je dužan redovito obavještavati WMD o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,

g) Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,

h) Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,

i) registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluga,

j) sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene WMD slat će 30 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,

k) domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju,

l) Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,

m) ako Korisnik registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se.

Na zahtjev Korisnika WMD će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat na ime Korisnika.

WMD  ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati sporazjm, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza sporazuma od strane Korisnika, WMD će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.

 

Ako bilo koja sporazumna strana prekrši bilo koju odredbu sporazuma, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge sporazumne strane odbije prihvatiti sporazumnu odredbu u roku od 3 dana, sporazum smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza sporazuma zbog kršenja sporazjma od strane WMD, WMD će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza sporazuma.

WMD neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,

b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,

d) greške Korisnika, ili kršenja sporazuma od strane Korisnika,

e) problema kod dobavljača usluga WMDa,

f) problema izvan nadležnosti WMDa,

g) utjecaja više sile.

 

 

Posebne odredbe za WMD

Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 23:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.

U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, WMD će obavijestiti Korisnika najmanje 3 dana unaprijed.

Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:

a) radovi na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

b) hakerski napad na hardversku ili softversku komponentu,

c) greška Korisnika, ili kršenje sporazuma od strane Korisnika,

d) problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,

e) problem izvan nadležnosti Davatelja usluga,

f) utjecaj više sile.

 

Posebne odredbe za Korisnika

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od WMD.

Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.

Korisnik je suglasan da WMD ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:

a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,

b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,

c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,

d) se spajao na IRC ili P2P servise,

e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,

f) nanio ili pokušao nanijeti štetu WMDu ili trećoj strani,

g) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.

 

Reklamacije

Korisnik ima pravo na pisani prigovor na prodajnom mjestu tvrtke, pisanim putem ili e-mailom. WMD se obavezuje da će odgovoriti na prigovor promptno ili najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora.

 

Raskid ugovora

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

ok za jednostrani raskid ugovora, teče od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili,  roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete pruzeti ovdje (klikom se preuzima obrazac) .

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti i elektronički i poslati nama na adresu info@wmd.hr Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Povrat uplaćenog iznosa

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima propisanima Zakonom o zaštiti potrošača. Daljnje informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

 

WMD d.o.o.
Augustina Harambašića 10
43000 Bjelovar

 

Trajanje

Sporazum je sklopljen na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s registracijom korisnika na WMD korisničkim stranicama

Bilo koja sporazumna strana može otkazati sporazum slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj sporazumnoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza sporazuma od strane WMDa, WMD će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza sporazuma.

U slučaju da je od stupanja sporazuma na snagu prošlo manje od 30 dana, sporazumne strane mogu raskinuti sporazum bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio sporazum, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjen za eventualni trošak registracije internet domene, SSL certifikata, ili prekoračenja po potrošnji resursa iz pretplate.

 

Nadležnost

Na odnose između sporazumih strana koji nisu uređeni ovim sporazumom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

Eventualne sporove u vezi sporazuma, sporazumne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Bjelovaru.

 

Završne odredbe

Sporazum čini cjelokupni sporazum između sporazumnih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u sporazumu neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe sporazuma.

Sporazum zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između sporazumnih strana.

Korisnik potvrđuje da ga je WMD prije prihvaćanja sporazuma opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

Sporazumne strane potvrđuju da su prije prihvaćanja sporazuma u potpunosti razumjeli sporazum i da je svaka odredba sporazuma čitljiva i jasna.

Izjava o privatnosti

Privatnost naših korisnika nam je prioritet i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Podatke naših korisnika štitimo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Informacije koje korisnici unose online prilikom narudžbe pohranjujemo u svoju bazu korisnika i koristimo samo u ugovorom navedene svrhe. Te informacije ne ustupamo niti prodajemo trećim osobama. Korisnici pismenom ili usmenom narudžbom daju svoju suglasnost za obradu osobnih podataka u ugovorom navedene svrhe. Svi podaci uneseni na našim stranicama zaštićeni su od zlouporabe. Internet stranica i korisničke stranice koriste SSL enkripcijsku tehnologiju za zaštitu informacija. Naši korisnici u svakom trenutku imaju pravo na pristup podacima i uvid u podatke te pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni putem korisničkih stranica, pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora, pravo na povlačenje privole (posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja sporazuma), pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora. Osobne podatke zadržavamo koliko god je potrebno za obavljanje usluge koju pružamo, arhivske namjene i sukladno zakonskim zahtjevima i pravilima o porezu i računovodstvu.

Uvjeti servisa